phone(084) 24 38272318 emailinfo@skypec.com.vn app
Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 Ông: Lê Hồng Hà
Chủ tịch Hội đồng thành viên
 tong giam doc SkypecÔng : Nguyễn Mạnh Tuấn
Ủy  viên Hội đồng thành viên
 Ms.-HangBà : Hà Thị Thu Hằng
Ủy viên Hội đồng thành viên
 Mrs. HiềnBà: Nguyễn Thị Hiền
Ủy viên Hội đồng thành viên

 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 tong giam doc SkypecÔng : Nguyễn Mạnh Tuấn
Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám Đốc
Pho TGĐ Nguyễn Văn Luận

Ông : Nguyễn Văn Luận

Phó Tổng Giám Đốc

NT Binh PTGD

Ông: Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Anh Dũng

Phó Tổng Giám đốc