SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn

ĐẢNG ỦY SKYPEC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Vừa qua, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 


Đảng ủy Công ty Skypec tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Đánh giá tình hình, nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng ủy nhận định: Đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài hơn 3 năm qua đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội nghiêm trọng chưa từng có trên phạm vi toàn cầu, trong đó Hàng không là một trong những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp và vô cùng nặng nề. Bên cạnh đó, những bất ổn của tình hình địa chính trị trong khu vực và trên thế giới đã làm cho Công ty Skypec gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu; việc làm, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động bị giảm sút nhiều so với giai đoạn trước. Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty Skypec chủ trương càng khó khăn càng phải tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, đồng lòng cùng Ban Giám đốc điều hành vượt qua mọi khó khăn; kịp thời điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra để phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Skypec đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; duy trì các mặt hoạt động công tác Đảng, đoàn thể có nề nếp, chất lượng và hiệu quả tốt.

    1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy sau Đại hội
Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành  Chương trình hành động toàn khóa và Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện từng năm; chỉ đạo cấp ủy và người đứng đầu các cấp cụ thể hoá, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra.

    2. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Đảng bộ duy trì nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII. Hình thức tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp; kết hợp giữa trực tiếp với trực trực tuyến; kết hợp giữa Trung ương và cấp uỷ cấp trên tổ chức với Đảng uỷ Công ty tự tổ chức để đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo các tổ chức đảng quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội vào tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, cá nhân người đứng đầu các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện, 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch sau mỗi đợt học tập, quán triệt để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

   Công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới được lồng ghép, gắn kết, vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tránh giáo điều, hình thức. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Đảng bộ Công ty lồng ghép trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, viết bài, đăng tin trên bản tin nội bộ, cam kết thực hiện Nghị quyết của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. 

   Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng uỷ đã ban hành kế hoạch chuyên đề từng năm, gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện tư duy văn hoá “5 làm”, “Văn hoá học tập”, phương châm “Kết sức mạnh – Nối thành công”. 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống do Đảng uỷ Công ty ban hành.

   Về công tác tổ chức và cán bộ, Đảng ủy đã ban hành Quy chế phối hợp Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty; Quy định quản lý công tác tổ chức và cán bộ. Chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp, thành lập, đổi tên các chi bộ phù hợp với thực tế hoạt động SXKD. Công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, thôi chức, miễn chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình quy định. Lãnh đạo tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đúng nguyên tắc, quy trình và thời gian theo kế hoạch.

   Duy trì nề nếp và chất lượng công tác phát triển Đảng; từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, toàn Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 65 đảng viên mới đạt 74,7% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội. Các cấp ủy đảng cơ bản thực hiện tốt chế độ, nề nếp sinh hoạt. Công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng bảo đảm tốt. Thực hiện đúng quy định của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

   Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện đúng kế hoạch và chương trình công tác hằng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kiểm tra 60 tổ chức đảng và 614 đảng viên (trong đó có 123 cấp ủy viên các cấp); giám sát thường xuyên 100 % tổ chức đảng và 100 % đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; thực hiện đúng quy định việc kế khai tài sản, thu nhập cá nhân.

   Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên được quan tâm. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

   Lãnh đạo tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tuyên truyền, vận động người lao động thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết, đồng lòng cùng lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, nhất là trong đại dịch để đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần tốt nhất cho người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Công ty tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

   Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên sống có lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước; chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập; xung kích tình nguyện trong SXKD và các phong trào văn hóa, thể thao, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội.

    3. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD. 
Hoạt động SXKD của Công ty trong nửa nhiệm kỳ qua gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Ngay khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, sản lượng nhiên liệu cung ứng cho các hãng Hàng không bị giảm sâu, đặc biệt trong các năm 2020 và 2021. Trước tình hình đó lãnh đạo Công ty đã chủ động thực hiện giải pháp điều hành linh hoạt để thích nghi với tình hình, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn tuyệt đối trong khai thác; đồng thời, sớm điều chỉnh kế hoạch cũng như chiến lược để vượt qua khó khăn do dịch bệnh và suy thoái kinh tế gây ra để đảm bảo duy trì hoạt động SXKD. Đến đầu năm 2022, sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thị trường hàng không nhanh chóng phục hồi, đặc biệt là đối với mạng bay nội địa, Công ty tiếp tục chủ động giữ vững thị phần cung ứng ở mức trên 60%; sản lượng bán ra tăng gấp đôi so với năm 2021. Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thị trường tiếp đà phục hồi khi nhiều đường bay quốc tế được khai thác trở lại, dự kiến sản lượng tra nạp nhiên liệu của Công ty tăng từ 5-10% so với kế hoạch; đảm bảo trung bình tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ 03 năm (2020, 2021, 2022) là 17%, hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Hiệu quả trong công tác thu hồi công nợ được đảm bảo, không để phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

     Công tác đầu tư của Công ty trong giai đoạn nửa nhiệm kỳ qua cũng gặp vô vàn khó khăn do khách quan đem lại. Song với quan điểm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu SXKD khi thị trường phục hồi và phát triển, lãnh đạo Công ty đã quyết tâm, tập trung cố gắng thực hiện theo mục tiêu chiến lược đã đề ra. Công ty đã triển khai đầu tư xây dựng thành công và được cấp có thẩm quyền cấp phép, đưa vào khai thác 03 dự án kho XDHK tại sân bay Phú Quốc, Vân Đồn và Thọ Xuân; hoàn thành thủ tục thuê đất để chuẩn bị đầu tư dự án Kho XDHK sân bay Phú Bài; chuẩn bị đầu tư đối với các dự án trọng điểm: Kho XDHK Phù Cát; mở rộng Kho XDHK Cam Ranh; Ngoài các dự án xây dựng kho XDHK, Công ty hoàn thành dự án xây dựng Trụ sở Chi nhánh tại Sân bay Cam Ranh; dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo, xưởng sửa chữa, kho tổng hợp. Hoàn thành đầu tư và đưa 15 xe tra nạp nhiên liệu hàng không nhập mới vào khai thác, thay thế các xe tra nạp cũ không đủ điều kiện hoạt động và bổ sung cho nhu cầu tăng trưởng tại các sân bay. Hoàn thành đầu tư dự án hệ thống số hóa xe tra nạp, giúp hiện đại hóa một bước đối với việc xuất bán nhiên liệu cho các hãng hàng không, đồng thời giúp cập nhật số liệu phục vụ công tác quản trị điều hành. Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, dự án mạng WAN và kết nối bảo mật toàn bộ SKYPEC, dự án phần mềm điều hành hàng hóa, trung tâm dữ liệu (Data Center)…để phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp kịp thời và hiệu quả. Các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty, không để xảy ra các vi phạm trong hoạt động đầu tư, đấu thầu.
Với những thành tích đạt được, năm 2020 Công ty đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất (giai đoạn 2014 - 2018); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tặng cờ thi đua năm 2020, 2021; Tổng Công ty HKVN tặng Tập thể lao động xuất sắc năm 2020,2021,2022. 
100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Công ty 03 năm liền (2020, 2021,2022) được công nhận là tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy Công ty đã xét, tặng Giấy khen đối với 33 tổ chức đảng và 59 đảng viên. Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Tổng Công ty HKVN tặng Giấy khen các năm 2020, 2021, 2022. 
Tổ chức Công đoàn Công ty năm 2020 được Công đoàn TCT tặng Giấy khen toàn diện; Năm 2021 được TLĐ lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện; Năm 2022 được TLĐ lao động Việt Nam tặng Cờ chuyên đề Văn hóa -Thể thao.
Đoàn thanh niên Công ty năm 2020, 2021 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; Năm 2022 được Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Giấy khen.

     Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Phát huy những thành tích đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, cùng với các điều kiện chủ quan, khách quan ngày càng thuận lợi; tin tưởng rằng Đảng ủy Công ty Skypec sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Skypec lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, tạo tâm thế vững chắc để chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới với khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới.

    Đỗ Minh Điền – Phó ban Tuyên giáo