SKYPEC - A brand of trust !
booktour.vn

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

    Kiểm tra, giám sát của Đảng là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, trong đó kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có tác dụng kịp thời khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa những sại phạm xảy ra, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ Công ty, qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay

    Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc kiểm tra, giám sát của Đảng, những năm qua, các cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Công ty luôn chú trọng công tác quán triệt, nghiên cứu, triển khai học tập Điều lệ Đảng, quy định, quy chế và hướng dẫn về công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng; các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Công ty nên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai tích cực hơn, quyết liệt hơn và chủ động hơn. 
 

Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty Trần Minh Tuấn 
 
     Năm 2023, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty đã thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát, tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các tổ chức Đảng đã được xác định trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh Vận tải, Chi bộ Tổ chức và Nhân lực, giám sát chuyên đề Chi bộ Kế hoạch - Đầu tư. Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh khu vực miền Bắc, giám sát chuyên đề Chi bộ Tiếp thị và Bán sản phẩm và Chi bộ Văn phòng. 
    Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả cao. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế tồn tại của các tổ chức đảng; cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hạn chế tồn tại và báo cáo kế hoạch khắc phục theo yêu cầu của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty. Cấp ủy các cấp đã chú trọng đến công tác quán triệt Nghị quyết, quyết định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng và đảng viên; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm tập trung kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; chế độ nề nếp hoạt động công tác đảng… 
    Cấp ủy các cấp đã tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đến nay các tổ chức đảng cơ bản đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2023. Đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc, phản ánh của cán bộ, đảng viên và người lao động đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền.
     Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ đó không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng có chiều sâu và trở thành động cơ thường trực trong mỗi cán bộ, đảng viên; thúc đẩy thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng và đơn vị; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
    Để công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công ty có hiệu quả, trước hết phải nâng cao trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường mạnh mẽ cần tập trung vào phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát cần được chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời các vướng mắc và phản ánh của cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.
    Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra Ban thường vụ và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ, Chi bộ :Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh Vận tải 


Đoàn kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công ty kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh KV Miền Bắc 


Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty giám sát chuyên đề Chi bộ Văn Phòng 
----------------------------------------------------
Bài : Lương Đức Vịnh - Tổ chức Nhân lực - Ảnh: TTSK& CN